Regulamin (Ogólne warunki świadczenia usług) Values Team Sp. z o.o.

 1. Niniejsze ogólne warunki dotyczą usług świadczonych przez Values Team Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797) al. KEN 36 lok. 112B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000674526
 1. Przedmiotem niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług jest określenie zasad i warunków współpracy Stron w zakresie udziału Klienta i/lub osób wskazanych przez Klienta w szkoleniu/szkoleniach wybranych przez Klienta z katalogu szkoleń oferowanych przez Values Team Sp. z o.o., realizowanych wg programów określonych przez Values Team Sp. zo.o., w terminach i miejscach wskazanych przez Values Team Sp. z o.o. Szczegółowy opis dotyczący poszczególnych szkoleń można znaleźć na stronie internetowej Values Team Sp. z o.o. www.valuesteam.pl oraz www.iccpoland.pl.
 1. W celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi przez Values Team Sp. z o.o., Klient i/lub osoby wskazane przez Klienta zobowiązane są do poinformowania Values Team Sp. z o.o. o trwającym procesie terapeutycznym, leczeniu psychiatrycznym lub ich niedawnym zakończeniu.
 1. Klient i/lub osoby wskazane przez Klienta uczestniczą ̨w szkoleniach organizowanych przez Values Team Sp. z o.o. na podstawie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.valuesteam.pl lub w przypadku szkolenia ICC www.iccpoland.pl.
 1. Przed przesłaniem do Values Team Sp. z o. o. formularza zgłoszeniowego Klient i/lub osoby wskazane przez Klienta mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu Klient potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym.
 1. Rejestracja tj. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest możliwe przez całą dobę siedem dni w tygodniu.
 1. Values Team Sp. z o.o. zobowiązuje się zagwarantować Klientowi i/lub zgłoszonym przez Klienta osobom rezerwację miejsca na wskazanym szkoleniu, o ile w momencie otrzymania zgłoszenia posiadana liczba wolnych miejsc będzie wystarczająca. W przypadku braku miejsc Values Team Sp. z o.o. powiadomi o tym fakcie Klienta oraz zaproponuje Klientowi inny termin szkolenia.
 1. Values Team Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania. W takim przypadku Klient zostanie powiadomiony o fakcie zmiany terminu szkolenia najpóźniej na 5 dni roboczych przed zakładaną datą rozpoczęcia szkolenia.
 1. W przypadku gdy nowy termin szkolenia nie odpowiada Klientowi, ten zobowiązuje się powiadomić Values Team Sp. z o. o., tym samym przekazane zgłoszenie nie będzie wiążące. Jeżeli Klient opłacił szkolenie, środki zostaną zwrócone do 14 dni roboczych.
 1. Klient może zrezygnować ze szkolenia bez ponoszenia żadnych kosztów na minimum 7 dni przed początkową datą szkolenia przesyłając Values Team Sp. z o. o. pisemną rezygnację na adres e-mail: kontakt@valuesteam.pl W przypadku niedochowania powyższego terminu Klient zostanie obciążony ceną szkolenia w 100%.
 1. Nieobecność na szkoleniu Klienta i/lub osób wskazanych przez Klienta nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty całości wynagrodzenia, jak również nie stanowi podstawy do zwrotu zapłaconego wynagrodzenia za szkolenie. Values Team Sp. z o. o. przewiduje możliwość zastępstwa zgłoszonej osoby na szkoleniu za zgodą Values Team Sp. z o. o.
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Klient, z ktorym została wcześniej zawarta umowa, może od niej odstąpić poprzez przesłanie do Values Team Sp. z o. o. stosownego oświadczenia. Oświadczenie to może być rownież złożone drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej e-mail kontakt@valuesteam.pl
 1. Values Team Sp. z o. o. niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku złożenia przedmiotowego oświadczenia drogą elektroniczną, potwierdzenie jego otrzymania zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej e-mail Klienta, z którego przesłał on oświadczenie o odstąpieniu.
 1. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy jeżeli Values Team Sp. z o. o. wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Values Team Sp. z o. o. utraci prawo odstąpienia od umowy, w szczególności w przypadku zakończenia szkolenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia zgodnie z umową lub zgodnie z harmonogramem opłat opisanych na stronie www.valuesteam.pl oraz www.iccpoland.pl w odniesieniu do szkolenia, na które wysłał formularz zgłoszeniowy.
 1. Values Team Sp. z o. o. zobowiązuje się do wykonania szkolenia z należytą starannością i według jego najlepszej wiedzy zawodowej.
 1. Values Team Sp. z o. o. zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów, które dotyczą bezpośrednio Klienta, uzyskanych podczas wzajemnej współpracy.
 1. Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu naruszenia niniejszego zlecenia wynikającego z przyczyn od niej niezależnych.
 1. Wszystkie materiały szkoleniowe przekazywane Klientowi i/lub osobom wskazanym przez Klienta podczas szkolenia stanowią wyłączną własność Values Team Sp. z o. o.Klientowi i/lub osobom wskazanym przez Klienta, którzy otrzymali materiały od Values Team Sp. z o. o. przysługuje prawo do korzystania z nich, wyłącznie zgodnie z wiedzą otrzymaną podczas szkolenia. Materiały szkoleniowe nie mogą być w jakikolwiek sposób rozpowszechniane przez Klienta bez zgody Values Team Sp. z o. o.
 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Values Team Sp. z o. o.
 1. Dane osobowe Klienta i/lub osob wskazanych przez Klienta przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności Values Team Sp. z o. o.