Co to jest RODO ?

Jest to powszechnie stosowany skrót Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Jaki jest cel RODO ?

Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE i zwiększenie poziomu ochrony danych osobowych osób fizycznych w UE.

Od kiedy stosujemy RODO ?

Od 25 maja 2018 r.

Co znajduje się w dokumencie ?

Informacje w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46WE (dalej zwanym „RODO”), Spółka pod firmą Values Team sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana „Spółką”) informuje, że od dnia 25 maja 2018 r., przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. aktualne są poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem przez Spółkę Pana/Pani danych osobowych.

 1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych ?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka pod firmą Values Team sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797 Warszawa), al. Komisji Edukacji Narodowej, nr 36, lok. 112B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000674526, numer REGON 367111608, numer NIP 5213777844 (dalej zwana „Spółką”).

 1. Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Spółka wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez e-mail: kontakt@valuesteam.pl, koordynator@iccpoland.pl, poprzez formularz kontaktowy pod adresem: www.valuesteam.pl lub listownie na adres siedziby Spółki (najlepiej z dopiskiem „RODO”).

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe ?

Pani/Pana dane będą przetwarzane:

a) w celu świadczenia usług, w tym drogą elektroniczną oraz zawierania pomiędzy Panią/Panem i Spółką umów, w szczególności umów na udział uczestnika w szkoleniu lub coachingu, wykonywania umów, jak również w celu wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na Pani/Pana żądanie oraz w celu wykonania umowy zawartej przez Spółkę z osobą trzecią w Pani/Pana interesie, komunikacji związanej z zawarciem i wykonaniem umowy, obsługi reklamacji, rozliczeń usług i umów, wystawiania certyfikatów, etc.; podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 b) RODO, gdyż przetwarzane Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne Spółce do wykonania umowy;

b) w celu importu Pana/Pani danych osobowych do baz danych; podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 b) RODO, jeśli przetwarzane Pani/Pana danych osobowych w ten sposób jest niezbędne Spółce do wykonania umowy, a także prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 f) RODO), polegający m.in. na zapewnieniu sobie przez Spółkę możliwości utrzymywania bazy certyfikowanych coachów w celu uwiarygodnienia wymienionych tam coachów i zapewnienia wiarygodności szkoleń, jak również na zapewnieniu sobie przez Spółkę możliwości utrzymywania bazy danych dla celów kontaktowych lub marketingowych (por. również cel pod lit. c) poniżej);

c) w celu kierowania do Pani/Pana przez Spółkę treści marketingowych (marketing bezpośredni produktów i usług szkoleniowych i coachingowych oraz innych rozwojowych produktów i usług, tj. otrzymywanie od Spółki oferty tego rodzaju produktów i usług) w sposób, na który Pani/Pan wyraził(a) zgodę – postawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 f) RODO) – w zakresie dopuszczalnym przez prawo, a tam gdzie prawo tego wymaga – Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 a) RODO); prawnie uzasadniony interes Spółki polega na zapewnieniu sobie przez Spółkę możliwości przesyłania do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną, telefonicznie, pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraził(a) zgodę;

d) dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 c) RODO, gdyż Spółka jest obowiązana spełniać wymogi wynikające z obowiązującego prawa;

e) dla celów analitycznych i statystycznych na potrzeby wewnętrzne Spółki – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 f) RODO); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej;

f) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 f) RODO).

Dodatkowo, jeśli Pan/Pani wyraził(a) wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w konkretnym celu, podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest również art. 6 ust. 1 a) RODO.

 1. Na jaki okres czasu zbieramy Pani/Pana dane osobowe ?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu świadczenia usług, w tym drogą elektroniczną oraz zawierania pomiędzy Panią/Panem i Spółką umów, w szczególności umów na udział uczestnika w szkoleniu lub coachingu, wykonywania umów, jak również w celu wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na Pani/Pana żądanie oraz w celu wykonania umowy zawartej przez Spółkę z osobą trzecią w Pani/Pana interesie, komunikacji związanej z zawarciem i wykonaniem umowy, obsługi reklamacji, rozliczeń usług i umów, wystawiania certyfikatów, etc. – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz ww. usług i przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z ww. umów, tj. do czasu wygaśnięcia wszystkich stosunków, w tym prawnych, finansowych, etc. pomiędzy stronami, np. zakończenie szkolenia i wystawienie certyfikatu, rozliczenie umowy;

b) w celu importu Pana/Pani danych osobowych do baz danych – do czasu zakończenia działalności gospodarczej przez Spółkę lub przez kontynuatora jej działań lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie lub wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie;

c) w celu kierowania do Pani/Pana przez Spółkę treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie lub wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie;

d) dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce na podstawie powszechnie obowiązującego prawa – do czasu wygaśnięcia tych obowiązków;

e) w przypadku, w którym wykorzystujemy Pani/Pana dane do celów analitycznych i statystycznych – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług;

f) w przypadku, w którym wykorzystujemy Pani/Pana dane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

 1. Komu przekazujemy Pani/Pana dane osobowe ?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) firmy udzielające międzynarodowej certyfikacji, w tym The International Coaching Community z siedzibą w Londynie, 97 Trinity Road, Londyn SW19 8QZ, Zjednoczone Królestwo i Lambent UK Limited z siedzibą w Londynie, 27 Old Gloucester Street, Londyn WC1N 3AX, Zjednoczone Królestwo, z którymi Spółka zawarła stosowne umowy;

a) certyfikowani autorzy narzędzi do diagnozy i analizy przeprowadzonego badania, w tym m.in. Mindsonar , Advisio, Fris, Galup i inne;

b) trenerzy, coachowie, superwizorzy i koordynatorzy realizujący na zlecenie Spółki usługę szkolenia, wizji, wywiadu, coachingu i tym podobne, etc.;

c) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;

d) podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe;

e) operatorzy pocztowi i kurierzy;

f) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;

g) podmioty, którym przekazanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji zawartej z Panem/Panią umowy (świadczenia zakupionej przez Panią/Pana usługi) lub które w inny sposób uczestniczą w realizacji tej umowy, takie jak np. partnerzy handlowi Spółki, inni niż Spółka (współ)organizatorzy szkoleń, np. podmioty świadczące usługi hotelowe i cateringowe, realizujące inne świadczenia;

h) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 1. Czy będziemy przekazywać Pani/Pana dane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych lub poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ?

Aktualnie nie przekazujemy ani nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowych, a także poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Informujemy natomiast, że zgodnie z RODO możemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowych, a także poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) wyłącznie pod warunkiem, że:

a) poinformowana/poinformowany o ewentualnym ryzyku, z którymi – ze względu na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony oraz na brak odpowiednich zabezpieczeń – może się dla Pani/Pana wiązać proponowane przekazanie, wyraźnie wyraziła Pani/wyraził Pan na nie zgodę;

b) przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między Panią/Panem, a Spółką lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na Pani/Pana żądanie;

c) przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej przez Spółkę z osobą trzecią w Pani/Pana interesie;

d) przekazanie jest niezbędne ze względu na ważne względy interesu publicznego;

e) przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;

f) przekazanie jest niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub innych osób, jeżeli Pani/Pan jest fizycznie lub prawnie niezdolna/niezdolny do wyrażenia zgody; lub

g) przekazanie następuje z rejestru, który zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego ma służyć za źródło informacji dla ogółu obywateli i który jest dostępny dla ogółu obywateli lub dla każdej osoby mogącej wykazać prawnie uzasadniony interes – ale wyłącznie w zakresie, w jakim w danym przypadku spełnione zostały warunki takiego dostępu określone w prawie Unii lub w prawie państwa

członkowskiego.

 1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu działań oraz profilowaniu.

Zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji jest proces, w wyniku którego decyzja zostaje wydana bez ludzkiej ingerencji. Podejmowane przez naszą Spółkę działania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie są zautomatyzowane i nie wpływają na Pani/Pana sytuację, ani także na podejmowane przez Panią/Pana decyzje.

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Informujemy, że nie zamierzamy profilować Pani/Pana danych osobowych.

Spółka wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), co jest uregulowane odrębnie.

 1. Jakie dane osobowe należy nam podać ?

Warunkiem skorzystania z naszych usług i podpisania z nami umowy jest podanie nam następujących danych osobowych: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail oraz danych do rachunku/faktury, datę urodzenia.

 1. Jakie przysługują Pani/Panu uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych ?

Może Pani/Pan złożyć do nas wniosek dotyczący danych osobowych o:

a) sprostowanie (poprawienie) danych;

b) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;

c) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);

d) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz o kopię danych);

e) przeniesienie danych do innego administratora danych lub do państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw może Pani/Pan skorzystać, składając wniosek osobiście pod adresem: ul. Podleśna 3, 05-092 Łomianki, na adres poczty elektronicznej: kontakt@valuesteam.plkoordynator@iccpoland.pl, poprzez formularz kontaktowy pod adresem: www.valuesteam.pl lub listownie na adres siedziby Spółki (najlepiej z dopiskiem „RODO”).

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich korzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia Pani/Pan skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystania przez nas Pani/Pana danych oraz od celu ich przetwarzania.

 1. Prawo wniesienia sprzeciwu.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

W szczególnych sytuacjach może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykażemy, że:

1) istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według

prawa uznają się za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności

lub

2) istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy prawa.

 1. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych oraz konsekwencji ich nie podania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia przez Spółkę usług na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania pomiędzy Panią/Panem i Spółką umów, w szczególności niezbędne w celu zapewnienia Pani/Panu udziału w szkoleniu, coachingu lub innej usłudze rozwojowej. Konsekwencją niepodania danych osobowych do tego wymaganych jest brak możliwości świadczenia usług lub zawierania umów.

Podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego jest również dobrowolne, ale nie warunkuje zawarcia i wykonania umowy, ani usługi, w tym usługi szkolenia, coachingu, ani innej usługi rozwojowej.